Forum


ShareSansar Main Page

New Topic

About KMCDB

Post Reply

Page: 1

Author Post
Member
Registered: Oct 2013
Posts: 3329
They are expanding, so may be thinking about right share too during book close. Been adding few hundred.

I am expecting 3000+ before book close and more if there is right share.
Member
Registered: Sep 2013
Posts: 183
072/73 को bonus बुक क्लोज भएको छैन् kmcdb .rate पनि सस्तो छ ईन्सुरेन्सको तुलनामा.
Member
Registered: Sep 2013
Posts: 183
25%बोनस दिने कं को मुल्य 2500
65%बोनस दिने कं को मुल्य 1700. के यस्ता कुरा बो्करहरूले हेर्नु परदैन? आफुले कमाऊन पाए पुग्यो ।
के बो्करले गरेको सबै काम नियमन निकाएले हेरेर बस्ने हो??
Member
Registered: Sep 2013
Posts: 183
नियत खराब हो कि राम्रो ऐना जस्तै छ ा
Member
Registered: Sep 2013
Posts: 183
Kmcdb bonus. 65% तर किन केहि दुर्जन भन्न मिलेन मित्रहरु घटाऊन मरहतत्ते 20

Post Reply

Page: 1

Sharesansar Forum Powered By Miracle Hub